Programma Tecnico per 2 Dan
1) Storia e Filosofia del Judo.
2) Organizzazione Federale.
3) Arbitraggio.
4) Esecuzione del Nage no Kata, del Katame no Kata e del ju No Kata.
5) Esecuzione delle tecniche descritte nel programma a 1 Dan da eseguire da fermo ed in movimento con Renraku, Gaeshi e difese, ed inoltre:

Gokyo 3 gruppo

 • Te Waza:
  • Kaa Guruma
 • Koshi Waza:
  • Tsuri Goshi
  • Hane Goshi
 • Ashi Waza:
  • Ko Soto Gake
  • Ashi Guruma
  • Harai Tsurikomi Ashi
 • Sutemi Waza:
  • Tomoe Nage
  • Yoko Otoshi
"KATAME WAZA"
Le tecniche descritte nel programma a 1 Dan completate da Hairi Kata, Renraku e Gaeshi, ed in aggiunta:
 • Osae Waza:
  • Ushiro Kesa Gatame
  • Kata Gatame
  • Makura Kesa
 • Shime Waza:
  • Kata Ha Jime
  • Ryo Te Jime
 • Kansetsu Waza:
  • Hara Gatame
  • Hiza Gatame